Aşgabatda söwdanyň elektron ulgamy ornaşdyrylýar

  • by

Türkmenistanyň paýtagtynda döwlet söwda ulgamy Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tehnologiýalar merkeziniň “Agzybirlik Tilsimaty” bilelikdäki kärhanasy tarapyndan işlenilip taýýarlanylan merkezleşdirilen elektron ulgamy bilen enjamlaşdyrylar.

Bu maksatlar üçin “Agzybirlik Tilsimaty” amallary awtomatlaşdyrmak üçin POS-enjamlarynyň 300 saýlamalaryny döretdi, olar Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň dükanläryna berler. Gürrüň sensor ekranly kompýuterler, çek-printerler, pul ýaşşikleri, skanerler we ştrih-kod printerleri barada gidýär.

Merkezleşdirilen sanly ulgam onlaýn režiminde harytlaryň hereketini yzarlamaga mümkinçilik berýär. Bu söwda ulgamynda menejmentiň we marketingiň netijeli işini guramaga, hususan-da harytlaryň bökdençsiz üpjün edilmegine, satuwlaryň elektron hasabatlylygyny we satyn almalaryň elektron hasaplamalaryny girizmäge mümkinçilik berýär.

Satyn alyjylar dükanlar, harytlaryň görnüşleri baradaky maglumatlar bilen tanşyp bilerler we degişli web-çeşmelerinde eltip berme hyzmatly sargyt edip bilerler. Bu maglumatlar türkmen bazarynda isleg düşünjäniň kemala gelmegine kömek eder.

Elektron ulgamyny ornaşdyrmak şu ýylyň ahyryna çenli tamamlanmalydyr. Aşgabat şäherinden soňra ýurduň welaýatlaryndaky dükanlar elektron söwda ulgamyna birikdiriler.

Источник: «Arzuw News»