Agzybirlik Tilsimaty-dan kompýuterleriň täze setiri: täzelikleriň synergiýasy

  • by

Türkmenistanda kompýuter we elektron enjamlaryny öndüriji “Agzybirlik tilsimaty JV” täze okuw ýylyna çenli birinji synp okuwçylary üçin 160 000 noutbuk çykarar. Okuw kompýuterleriniň hatarynyň dizaýny we konfigurasiýasy, Söwda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrliginiň Kompýuter tehnologiýa merkeziniň hünärmenleri, bilelikdäki kärhananyň esaslandyryjy kompaniýalarynyň goldawy bilen hytaý hünärmenleri bilen bilelikde işlenip düzüldi.

Geçen ýyl bu kärhana Türkmenistanda mekdepler üçin 80 müňden gowrak bilim kompýuterini öndürdi. Hytaýly işläp düzüjiler bilen hyzmatdaşlykda asyl anakart zynjyry ulanylan we prosessor güýji we RAM ep-esli ýokarlanan kämilleşdirilen noutbuk modeli döredildi. Ekranyň ululygy - 10.1 dýuým. “Agzybirlik tilsimaty” müdiri Azat Çorekliýewiň bellemegine görä, noutbukyň dizaýny we parametrleri işlenip düzülende hünärmenleriň teklipleri göz öňünde tutulypdyr.

Köp dilli interfeýs bilen enjamlaşdyrylan we talyba uzakdan goşmak bilen islendik okuw programmasy bilen işlemäge mümkinçilik berýän bilelikdäki kärhananyň müdiriniň sözlerine görä, bu model ulanmak amatly. Applicationshli anketalar başlangyç synp okuwçylary üçin niýetlenendir. Bu maksatnamalary işläp düzmek, Türkmenistanyň bilim pudagynyň hünärmenleri bilen bilelikde geçirildi.

Okuw programmalaryna goşmaça, operasiýa ulgamy dürli ösüş programmalaryny gurmaga mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda elektron pudagyny ösdürmek boýunça döwlet maksatnamasynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ünsi jemleýän “Agzybirlik” tilsimaty kärhanasy, hytaýly hyzmatdaşlar bilen noutbuklaryň, planşetleriň, hemmeleriň, şahsy kompýuterleriň, söwda awtomatlaşdyryş enjamlary we hatda şeýle çylşyrymly ýöriteleşdirilen prototipleri öndürmek üçin işleýär. serwerler ýaly programma üpjünçiligi ulgamlary. Mundan başga-da, kompaniýa Intel prosessoryna esaslanýan kompýuterleri ýygnaýar. Bu ýyl ofis işi, oýunlar, şeýle hem grafika we dizaýn üçin niýetlenen 4 müňden gowrak kompýuter çykar. Bilelikdäki kärhana markasy bilen önümleriň ilkinji partiýasy şu ýylyň aprel aýynda ýygnandy.

“Agzybirlik tilsimaty”, şeýle hem, Microsoft-yň iň uly köpmilletli programma üpjünçiligi kompaniýasy we “Intel” -iň elektron enjamlaryny we kompýuter böleklerini öndürijisi bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýar. Bu, Türkmen markasynyň önümleri üçin gowy eksport perspektiwasyny üpjün edýär, sebäbi Agzybirlik tilsimaty häzirki wagtda Merkezi Aziýa sebitinde bu derejedäki ýeke-täk kärhana. Bazara üstünlikli girmek, bahanyň iň amatly gatnaşygy bilen ýeňilleşdiriler.

Islegiň artýandygyny göz öňünde tutup, kompaniýa önümçilik kuwwatyny giňeldýär. Gurnama liniýasyna goşmaça, şahsy kompýuterleri we noutbuklary barlamak üçin enjamlar dünýä standartlarynyň talaplaryna laýyklykda oturdylýar. Bu işe abraýly Tsinghua uniwersitetinden (Pekin, Hytaý) şahadatnama alan hünärmenler gatnaşarlar.

Источник: Туркменистан: золотой век